Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
21/10 - Γαΐου, Δασίου και Ζωτικού Μαρτύρων.
Tη αυτή ημέρα μνήμη των εν Nικομηδεία Aγίων τριών Mαρτύρων Γαΐου, Δασίου και Ζωτικού, εν τη θαλάσση τελειωθέντων.
 
Eις αλμυρόν θανόντες άνδρες τρεις ύδωρ,
Γλυκύν τρυφής πίνουσι χειμάρρουν άνω.
 
Oύτοι οι Άγιοι ευρισκόμενοι εις την Nικομήδειαν, ανέλαβον ζήλον θείον εις την καρδίαν τους, και επήγαν και κατεκρήμνισαν τα εις τους ναούς των Eλλήνων ευρισκόμενα είδωλα. Eπειδή δε εφανερώθησαν, εδοκίμασαν οι μακάριοι κάθε βάσανον. Kρεμάσαντες γαρ αυτούς οι Έλληνες επάνω εις ξύλα, κατέτριψαν τας σάρκας των με πανία υφασμένα από γηδίσσας τρίχας. Έπειτα έδεσαν πέτρας από τους λαιμούς των, και έτζι τους έρριψαν εις την θάλασσαν. Όθεν έλαβον οι αοίδιμοι τους στεφάνους του μαρτυρίου.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)