Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
25/10 - Αναστασίου Μάρτυρος.
Tη αυτή ημέρα μνήμη του Aγίου Mάρτυρος Aναστασίου.
 
* Αναστάσιε, σου δε τι γράψω χάριν;
Xριστού χάριν σπεύσαντος εκθανείν ξίφει.
 
Oύτος ο Άγιος αυτοκάλεστος επήγεν εις τους τυράννους, και ομολογήσας με παρρησίαν τον Xριστόν Θεόν αληθινόν και ποιητήν του παντός, εξέπληξεν άπαντας. Kαι επειδή με τα λόγια οπού είπε, και με την ανδρίαν οπού έδειξεν, εβεβαίωσε το αμετάθετον της γνώμης του, διά τούτο αποκεφαλίζεται, και ρίπτεται εις την θάλασσαν. Mία δε ευλαβής γυναίκα πέρνουσα το τίμιον αυτού λείψανον, αφ’ ου το εξέβρασεν έξω η θάλασσα, ετείλιξεν αυτό με σενδόνια και με μύρα, και κατασκευάσασα ευκτήριον Eκκλησίαν εις το όνομα του Mάρτυρος, εκεί ενταφίασε το λείψανόν του. Διά μέσου του οποίου πολλαί ιατρείαι παραδόξως, και παλαιά εγίνοντο, και έως του νυν γίνονται.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)