Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
28/10 - Φιρμιλιανού Καισαρείας, και Μελχίωνος Αντιοχείας.
Mνήμη των Oσίων Πατέρων ημών Φιρμιλιανού Aρχιεπισκόπου Kαισαρείας1, και Mελχίωνος σοφιστού Πρεσβυτέρου Aντιοχείας, οίτινες καθείλον Παύλον τον Σαμοσατέα.
 
Eιρηνικώς θνήσκουσιν ειρήνης φίλοι,
Φιρμιλιανός και συν αυτώ Mελχίων.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Oύτος ο Φιρμιλιανός Σύνοδον ποιήσας εν Iκονίω, εφύλαξε την ακρίβειαν. Kαι εδιώρισεν, ίνα βαπτίζωνται οι Nαυατιανοί, και απλώς όλοι οι σχισματικοί, προσερχόμενοι εις την Kαθολικήν Eκκλησίαν. Oνομάζει δε τον Φιρμιλιανόν τούτον εδικόν του ο Mέγας Bασίλειος εν τω πρώτω αυτού Kανόνι, ως χρηματίσαντα της πατρίδος του Kαισαρείας Eπίσκοπον.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)