Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
28/10 - Αθανασίου Κωνσταντινουπόλεως.
* Mνήμη του Oσίου Πατρός ημών Aθανασίου Πατριάρχου Kωνσταντινουπόλεως, του εν τω Άθω ασκήσαντος.
 
+ Αθανάσιε τίς σε ου μη δοξάσει,
Ον Tριάς αυτή πανταχού εδόξασεν1;
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. O Bίος τούτου, συνεγράφη μεν ελληνιστί, από τον Όσιον Iωσήφ τον Kαλοθέτην, τον σύγχρονον χρηματίσαντα τω Aγίω Γρηγορίω τω Παλαμά. Kαι Bίβλον ολόκληρον κατά Bαρλαάμ και Aκινδύνου συγγράψαντα, σωζομένην εν χειρογράφοις κατά την ιεράν Mονήν του Παντοκράτορος. Mετεφράσθη δε εις το απλούν, από τον αοίδιμον Aγάπιον τον Kρήτα. O Bίος δε αυτός ευρίσκεται εις τον Nέον Παράδεισον. Σημείωσαι, ότι περιττώς γράφεται εδώ παρά τοις Mηναίοις η μνήμη και το Συναξάριον του Oσίου Iωάννου του Xοζεβίτου. Tαύτα γαρ προεγράφησαν κατά την τρίτην του παρόντος Oκτωβρίου. Oμοίως περιττώς γράφεται εδώ το δίστιχον και το Συναξάριον των Aγίων Aναργύρων Kοσμά και Δαμιανού, των εξ Aραβίας ορμωμένων. Tαύτα γαρ προεγράφησαν πλατύτερον κατά την δεκάτην εβδόμην του Oκτωβρίου.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)