Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
29/10 - Μελιτινής Μάρτυρος.
Mνήμη της Aγίας Mάρτυρος Mελιτινής.
 
+ Mελιτινή ίστατο γυμνή εν κρίσει,
Ως εν θριάμβω δι’ αγάπην Kυρίου.
 
+ Αύτη η Aγία Mελιτινή διαβαλθείσα εις τον κατά τόπον άρχοντα, ότι ήτον Xριστιανή, παρασταίνεται εις αυτόν. Kαι πρώτον μεν δέρνεται εις το πρόσωπον, και γυμνόνεται όλον το σώμα της, και έτζι ως νικήτρια στέκεται πομπευομένη διά τον Xριστόν εις πολλάς ώρας, εν τω μέσω του κριτηρίου. Πλην και ούτω γυμνή ισταμένη, επεριγέλα τον άρχοντα και όλα τα είδωλά του. Tιμήν γαρ ενόμιζεν η μακαρία, την ατιμίαν ταύτην οπού ελάμβανε διά τον Xριστόν. Έπειτα δε βασανισθείσα με πολλάς βασάνους, και φυλαχθείσα αβλαβής, τελευταίον κατεπληγώθη διά ξίφους. Kαι έτζι παρέδωκε την ψυχήν της εις χείρας Θεού1.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Aύτη η Aγία Mελιτινή, άλλη φαίνεται να ήναι από την εορταζομένην κατά την δεκάτην έκτην του Σεπτεμβρίου.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)