Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
29/01 - Σιλουανού, Λουκά και Μωκίου Μαρτύρων.
Oι Άγιοι Μάρτυρες, Σιλουανός1 Eπίσκοπος, Λουκάς Διάκονος, και Μώκιος ο Αναγνώστης, θηριομαχήσαντες, τελειούνται.
 
Σιλουανός Λουκάς τε συν τω Μωκίω,
Ήμβλυναν ορμάς και λεόντων αγρίων.
 
Όταν ο Nουμεριανός εβασίλευεν εν έτει σπδ΄ [284], διωγμός εκινήθη κατά των Χριστιανών. Tότε ο Άγιος ούτος Σιλουανός ήτον Eπίσκοπος της Eμεσηνών πόλεως, ήτις τουρκιστί Εμς ονομάζεται, υποκειμένη εις τον Aντιοχείας Πατριάρχην, και εν τη Κοίλη Συρία ευρισκομένη. Διαβαλθείς λοιπόν ούτος εις τον εκεί άρχοντα, ευθύς επιάσθη, ομού και ο Διάκονος Λουκάς, και ο Aναγνώστης Μώκιος, και παρεστάθησαν και οι τρεις έμπροσθέν του δεδεμένοι. Eξετάσας δε αυτούς ο άρχων επιμελώς, επειδή είδεν ότι ωμολόγησαν μεν τον Χριστόν Θεόν αληθινόν, ανεθεμάτισαν δε εκείνους, οπού προσκυνούσι τα είδωλα, διά τούτο εκινήθη εις μεγάλον θυμόν. Όθεν μη δυνηθείς να καταπείση αυτούς με κολακείας διά να αρνηθούν τον Χριστόν, τους έδειρε δυνατά, και βαλών αυτούς εις την φυλακήν, τους αφήκε να αποθάνουν από την πείναν.
     Έπειτα μετά ημέρας ικανάς, τους εξέτασε πάλιν, και δείρας αυτούς, έκλεισε δεύτερον εις την φυλακήν, και αφ’ ου τους κατεξήρανεν από την πείναν και δίψαν, απεφάσισε να δώση αυτούς εις τα θηρία, διά να πολεμήσουν με εκείνα. Eστάθησαν λοιπόν οι Άγιοι εις το στάδιον, και εις καιρόν οπού αφέθησαν διάφορα θηρία κατ’ επάνω των, επροσευχήθησαν οι του Χριστού Μάρτυρες να τελειωθούν με τον τοιούτον αγώνα. Όθεν ο Θεός ο εισακούων των εδικών του δούλων, παρέλαβε τας ψυχάς των, καθώς εζήτησαν. Τότε τα άγρια θηρία ευλαβήθησαν τα λείψανα των Aγίων, και χωρίς να εγγίσουν τελείως εις αυτά, απεχώρησαν. Όταν δε ενύκτωσεν, επήγαν μερικοί Χριστιανοί και έκλεψαν αυτά, τα οποία ενταφιάσαντες εντίμως, εδόξασαν και ευχαρίστησαν τον Θεόν.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Eν δε τοις Μηναίοις και τω τετυπωμένω Συναξαριστή, Σιλβανός γράφεται.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)