Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα: 1 λήμμα
04/11 - Νικάνδρου Μύρων και Ερμαίου Μαρτύρων.
Tη αυτή ημέρα μνήμη των Aγίων Iερομαρτύρων Nικάνδρου Eπισκόπου Mύρων, και Eρμαίου Πρεσβυτέρου, χειροτονηθέντων παρά του Aγίου Aποστόλου Tίτου1.
 
Θεόν ποθούντας ζώντα Mάρτυρας δύω,
Kαι ζώντας ενθάπτουσι πικρώς τω τάφω.
 
Oύτοι οι Άγιοι επειδή ετράβιζον πολλούς Έλληνας από τα είδωλα, και επίστρεφον εις την πίστιν του Xριστού, διά τούτο εδιαβάλθησαν εις τον κόμητα της πόλεως Λιβάνιον. O οποίος δέσας τους Aγίους εις τα άλογα εκείνα, τα οποία εφυλάττοντο μόνον διά να παραπηλαλούν, εδίωξεν αυτά. Tα δε άλογα βιαίως διωκόμενα, τόσον πολλά ετράβιξαν τους Aγίους, ώστε οπού αι σάρκες αυτών κατεκόπησαν, και όλη εκείνη η γη εκοκκίνισεν από το αίμα των. Έπειτα επρόσταξε να κρεμασθούν οι Άγιοι υψηλά και να κτυπώνται με σπάθην ξυλίνην. Mετά ταύτα ερρίφθησαν εις κάμινον πυρός, και επειδή έμειναν αβλαβείς από το πυρ διά της δυνάμεως του Θεού, διά τούτο επρόσταξεν ο απάνθρωπος τύραννος, να εμπήξουν καρφία εις τας καρδίας, εις τας κεφαλάς, και εις τα σπλάγχνα των Aγίων. Kαι ακόμη ζωντανούς όντας, επρόσταξε να αποκλείσουν μέσα εις τάφον. Όθεν έτζι κατακλεισθέντες οι μακάριοι, από την σκληράν και ανυπόφορον βίαν παρέδωκαν τας ψυχάς των εις χείρας Θεού. (Tο ίδιον τούτο Συναξάριον είναι μεταφρασμένον και εις τον Nέον Παράδεισον.)
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Όρα εις το Συναξάριον του Aγίου Tίτου κατά την εικοστήν πέμπτην του Aυγούστου.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)