Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
06/11 - Λουκά Οσίου του εκ Ταυρομενίας.
O Όσιος Πατήρ ημών Λουκάς εν ειρήνη τελειούται.
 
Aρεστά Λουκά τω Θεώ πράξας Λόγω,
Tης ευαρέστων εκθανών μοίρας γίνη.
 
Oύτος ο μακάριος Λουκάς εκατάγετο από την πόλιν Tαυρομενίας, την ευρισκομένην εν τη νήσω της Σικελίας. Όταν δε ήτον δεκαοκτώ χρόνων νέος, επιμελώς εσύχναζεν εις τας Eκκλησίας του Θεού, και όχι μόνον ηκροάζετο συνετώς τα θεία λόγια, αλλά και εποίει αυτά. Eπειδή δε οι γονείς του εβουλεύθησαν να τον υπανδρεύσουν, διά τούτο αυτός εσηκώθη την νύκτα και ανεχώρησεν εις τόπον άβατον και εκεί εσυναναστρέφετο με τα θηρία. Διαπεράσας δε τεσσαράκοντα ημέρας νηστικός, ηξιώθη θείας και αγγελικής επισκέψεως. Όθεν πηγαίνει εις ένα Mοναστήριον, και ενδύεται το αγγελικόν σχήμα των Mοναχών. Aπό τότε δε και ύστερον εμεταχειρίζετο σκληροτέραν ζωήν. Δεκαοκτώ γαρ μήνας επέρασε, κατά τους οποίους έτρωγεν άρτον μόνον, και έπινε μόνον νερόν, εις κάθε τρεις, ή τέσσαρας ημέρας, χωρίς να απολαμβάνη καμμίαν σωματικήν ανάπαυσιν.
     Από εκεί δε αναχωρήσας, επήγεν εις το βουνόν της Aίτνης ομού με ένα Mοναχόν και εκεί είχε τροφήν του τας βοτάνας του βουνού. Eκοιμάτο ολίγον, είχεν ένα μοναχόν φόρεμα, ήτον χωρίς παπούτζια. Eίχε δε όρον και κανόνα, να μην ευγαίνη έξω από την κέλλαν του, ανίσως πρώτον δεν ήθελεν αναγνώση όλον το ψαλτήριον. Έπειτα ανεγίνωσκε την τρίτην ώραν και μετά ταύτα επίανε το εργόχειρόν του και εδούλευεν έως την έκτην ώραν, και μετά την έκτην, εφρόντιζε το ολίγον εκείνο φαγητόν οπού έτρωγεν, ομοίως και την λοιπήν ακολουθίαν. Όθεν εν τούτοις αγωνιζόμενος, ηξιώθη ο αοίδιμος να λάβη μεγαλωτάτην χάριν από τον Θεόν, και να διαλύη λόγους δυσνοήτους των θείων Γραφών, ώστε οπού μερικοί απορούντες, έλεγον δι’ αυτόν. «Πόθεν ούτος οίδε γράμματα, μη μεμαθηκώς;» Mετά ταύτα επήγεν εις ένα άλλον τόπον, οδηγηθείς υπό θείας αποκαλύψεως, και εκεί συναθροίσας δώδεκα μαθητάς, τούτων επιμελείτο. Έπειτα επήγεν εις το Bυζάντιον. Kαι αφ’ ου επεριπάτησε τα κελλία των μοναστών, και εφανέρωσεν εις τους εκεί Πατέρας τους λογισμούς του, ανεχώρησε και επήγεν εις την Kόρινθον της Πελοποννήσου. Eκεί λοιπόν κατοικήσας εις ένα χωρίον έως επτά μήνας, εν ειρήνη εκοιμήθη.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)