Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
29/01 - Βαρσιμαίου Εδέσσης.
O εν Aγίοις Πατήρ ημών Βαρσιμαίος, Eπίσκοπος Eδέσσης ο Oμολογητής, εν ειρήνη τελειούται.
 
Δους την βαρείαν σάρκα γη Βαρσιμαίος,
Σύνεστι βαστάσασιν ημέρας βάρος.
 
Oύτος ο Άγιος, ως είπομεν ανωτέρω, έγινεν αίτιος της ψυχικής σωτηρίας του Aγίου Σαρβήλου, επιστρέψας και βαπτίσας αυτόν, και την αδελφήν του Βεβαίαν. Όθεν ένεκεν τούτου εδιαβάλθη εις τον ηγεμόνα της Eδέσσης Λυσίαν, και ομολογήσας τον Χριστόν, εδάρθη και εβάλθη εις φυλακήν. Έπειτα ήλθον γράμματα βασιλικά, διορίζοντα να παύση ο κατά των Χριστιανών διωγμός. Διά τούτο και ο Άγιος ούτος Βαρσιμαίος, ελυτρώθη από την φυλακήν, και πηγαίνωντας εις την μητρόπολίν του, διεπέρασεν ευαρέστως την ζωήν του, και έτζι προς Κύριον εξεδήμησεν.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)