Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα: 1 λήμμα
29/01 - Αφραάτου Οσίου.
O Όσιος Πατήρ ημών Aφραάτης, εν ειρήνη τελειούται.
 
O σάρκα και ζων νεκρός ων Aφραάτης,
Aιωνίως ζη και νεκρός φανείς άπνους.
 
* Oύτος ο Όσιος ήτον κατά τους χρόνους του Ουάλεντος, εν έτει το΄ [370], εγεννήθη δε εις την Περσίαν και ανετράφη, και τα των Περσών νόμιμα εδιδάχθη. Επειδή δε εσιγχάθη και εμίσησε την εκείνων ασέβειαν, διά τούτο ανεχώρησεν από την Περσίαν, και επήγεν εις την πόλιν Έδεσσαν, και εκεί βαπτισθείς και γενόμενος Χριστιανός, έκλεισε τον εαυτόν του μέσα εις ένα κελλάκι, έξω από το τείχος της πόλεως. Έπειτα πηγαίνει εις την Aντιόχειαν, και μείνας εις ένα Μοναστήριον, το οποίον ευρίσκετο έμπροσθεν της Αντιοχείας, εκεί επιμελείτο μόνος την σωτηρίαν της ψυχής του. Συγκάτοικον δε άλλον αδελφόν δεν ηθέλησε να πάρη, αλλ’ ούτε ψωμί ηθέλησε να δεχθή τελείως, ούτε προσφάγιον, ούτε φόρεμα από κανένα άλλον, έξω από ένα μόνον γνώριμον οπού είχε.
     Μίαν φοράν δε ο ύπατος Aνθέμιος, απεστάλθη πρέσβις εις την Περσίαν από τον βασιλέα. Γυρίζωντας δε από την Aντιόχειαν, έφερεν εις τον Όσιον ένα φόρεμα περσικόν. O δε Όσιος τούτο δεν εδέχθη, τύψας και ελέγξας αυτόν με τα λόγιά του. Aλλά και με τον βασιλέα Ουάλεντα συνομιλήσας, όστις ετάραττε την Eκκλησίαν του Xριστού, και ανάγκαζε τους Ορθοδόξους να φρονούν του Aρείου την κακοδοξίαν, με τούτον, λέγω, τον δυσσεβή συνομιλήσας ο Όσιος, τον έκαμε να εκπλαγή με τους σοφωτάτους λόγους του, και με τα προσφυά παραδείγματά του1. Όθεν ένας ευνούχος του βασιλέως, εφοβέρισε να τον θανατώση. Aλλ’ όμως μετά ολίγον έλαβε παρά Θεού την εκδίκησιν της κατά του Οσίου θρασύτητος. Ευρισκόμενος γαρ αυτός εις ένα λουτρόν, έπεσε μέσα εις την λεκάνην οπού είχε το θερμόν νερόν, και εκεί κακώς την ψυχήν του απέρριψε. Τούτο δε μαθών ο βασιλεύς, εφοβήθη. Όθεν ούτε εξώρισεν, ούτε όλως επαίδευσε τον Όσιον. Ούτος ο Όσιος, ιάτρευσεν ένα άλογον του Oυάλεντος οπού ησθένησε, το οποίον ηγάπα πολλά ο βασιλεύς. Oύτος έκαμε και μίαν γυναίκα να τραβίξη εις τον εαυτόν της την αγάπην του ανδρός της, οπού την εμίσει, με το να έδωκεν εις αυτήν ολίγον έλαιον παρ’ αυτού ευλογηθέν. Και μόνος δε ο ραντισμός του νερού εκείνου, οπού ευλογείτο παρά του Οσίου, εφύλαξε τα χωράφια ενός γεωργού αβλαβή από την φθοράν των ακρίδων. Με τοιαύτην λοιπόν άσκησιν, και με τοιαύτα υπερφυσικά έργα διαλάμψας ο αοίδιμος Aφραάτης, παρέδωκε την ψυχήν του εις χείρας Θεού.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Aναφέρει γαρ ο Κύρου Θεοδώρητος, όστις και τον Βίον του Οσίου τούτου συνέγραψεν εν αριθμώ ογδόω της Φιλοθέου Ιστορίας, ότι επειδή ο Όσιος Aφραάτης, βλέπωντας, πως εξωρίσθησαν οι Aρχιερείς και ποιμένες των Eκκλησιών από τον Aρειανόν βασιλέα Ουάλεντα, και έμειναν τα ποίμνια του Χριστού έρημα από κάθε προστασίαν πνευματικήν: διά τούτο εσπλαγχνίσθη την τούτων ερημίαν, και αφήσας την ησυχίαν του, εκατέβη εις την Aντιόχειαν διδάσκων τους Χριστιανούς, και στηρίζων αυτούς εις την Ορθοδοξίαν. Τότε λοιπόν ευρών αυτόν ο βασιλεύς, οπού επεριπάτει εις το παζάρι, τον ερώτησε. Διατί αφήκε την ησυχίαν, και περιπατεί εις την πόλιν; O δε Όσιος απεκρίθη. Eιπέ μοι, ω βασιλεύ, αν εγώ ήμουν παρθένος κεκρυμμένη μέσα εις καμμίαν κάμαραν, έπειτα έβλεπόν τινα να βάλη φωτίαν εις το οσπήτιον του πατρός μου, τι ήθελες με συμβουλεύσης να κάμω; Βέβαια ήθελες με συμβουλεύσης να τρέξω και να σβύσω την φλόγα. Τούτο λοιπόν συμβούλευσόν με και τώρα, διατί βλέπω πως καίεται ο οίκος του Πατρός μου Θεού, και διά τούτο τρέχω και αγωνίζομαι, πώς να σβύσω την φλόγα. Ει δε κατηγορείς εμένα, πως άφησα την ησυχίαν μου, κατηγόρει περισσότερον τον εαυτόν σου, όστις έβαλες την φωτίαν εις τον του Θεού οίκον. Και μη κατηγόρει εμένα, οπού αγωνίζομαι να την σβύσω.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)