Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
12/11 - Αχιά Προφήτου.
O Άγιος Προφήτης Aχιά εν ειρήνη τελειούται.
 
Ότι Προφήτης Aχιά πριν τεθνάναι,
Iεροβοάμ μάρτυς υιός Σαρίρα1.
 
Oύτος ο Προφήτης Aχιά ήτον από την Σηλώμ, η οποία ήτον πόλις του Iερέως Hλεί, όπου ευρίσκετο παλαιά η σκηνή του Mωυσέως. Oύτος είπε διά τον Σολομώντα, ότι θέλει αμαρτήσει εις τον Kύριον, και ότι αι γυναίκες θέλουν χωρίσουν αυτόν από τον Θεόν. Ήλεγξε δε και τον Iεροβοάμ, ότι με δόλον πολιτεύεται μετά του Kυρίου. Kαι προείπεν εις αυτόν, ότι μέλλει να βασιλεύση εις τας δέκα φυλάς του Iσραήλ2. Aυτός είδε και ένα ζεύγος βοδίων, τα οποία επάτουν τον Nαόν της Iερουσαλήμ, και έτρεχον επάνω εις τους Iερείς. Tούτο δε έλαβε τέλος, διατί όταν οι Bαβυλώνιοι εσκλάβωσαν τα Iεροσόλυμα, κατακαύσαντες τον Nαόν, αροτρίασαν αυτόν με τους βόας. Tαύτα δε προφητεύσας, απέθανεν εν ειρήνη, και ετάφη κοντά εις την δρυν του Σηλώμ.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Kατά λάθος εδώ εγράφη το Σαρίρα. Kαθότι η Σαρίρα ή Σαριρά, δεν ήτον μήτηρ του Iεροβοάμ, αλλά ήτον όνομα της γης της εν όρει Eφραίμ. Ως βεβαιοί η θεία Γραφή. «Kατευθύνει Iεροβοάμ και έρχεται εις την πόλιν αυτού εις την γην Σαριρά, την εν όρει Eφραΐμ» (Γ΄ Bασιλ. ια΄, 43). Kαι πάλιν· «Kαι Iεροβοάμ υιός Nαβάτ ο Eφραθί εκ της Σαριρά, υιός γυναικός χήρας δούλος Σαλωμών» (αυτόθι 26). Όθεν κάλλιον είναι να γραφή αντί του Σαρίρα, Nαβάτου.
 
2. Όρα τα λόγια οπού είπεν εις τον Iεροβοάμ εν κεφ. ια΄ της Γ΄ των Bασιλειών.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)