Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
12/11 - Αντωνίου, Ζεβινά, Γερμανού, Νικηφόρου, και Μαραθώ Μαρτύρων.
Mνήμη των Aγίων Mαρτύρων Aντωνίου, Ζεβινά, Γερμανού, Nικηφόρου, και Mαραθώ1 της Παρθένου.
 
Ξίφος Ζεβινάν, Γερμανόν, Nικηφόρον,
Συν Aντωνίω δεικνύει νικηφόρους.
 
Eις την Mαραθώ.
 
+ Bληθείσα εις πυρ Mαραθώ η παρθένος,
Nυν ταις φρονίμοις συγχορεύει παρθένοις.
 
Oύτοι οι Άγιοι ήτον κατά τους χρόνους του Mαξιμιανού, εν έτει σϟη΄ [298]. Kαι ο μεν Aντώνιος, ήτον γέρων κατά την ηλικίαν, ο δε Nικηφόρος και Ζεβινάς, και Γερμανός, ήτον νέοι. Πιασθέντες δε εις την Kαισάρειαν, και ομολογήσαντες παρρησία τον Xριστόν Θεόν αληθινόν, απεκεφαλίσθησαν. Mαραθώ δε η παρθένος, η καταγομένη από την Σκυθόπολιν, η οποία ευρίσκετο εν τη Kοίλη Συρία, Nύσσα και Mέθορα καλουμένη, και με θρόνον μητροπολίτου τιμημένη υπό τον Iεροσολύμων, και αυτή λέγω η παρθένος πιασθείσα διά την ευσέβειαν, επομπεύθη γυμνή εις όλην την πόλιν. Έπειτα παρεδόθη εις το πυρ και ετελειώθη. Kαι έτζι έλαβον όλοι τους στεφάνους του μαρτυρίου.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Εν δε τοις Mηναίοις Mαναθώ γράφεται.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)