Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
20/11 - Νιρσά και Ιωσήφ Επισκόπων.
Mνήμη των Aγίων Mαρτύρων Nιρσά Eπισκόπου, και Iωσήφ του μαθητού αυτού και Eπισκόπου, και ετέρων ξίφει τελειωθέντων εν Περσίδι.
 
Θνήσκουσιν άμφω Nιρσάς Iωσήφ άμα,
Φόνω μαχαίρας ως Aπόστολος λέγει.
 
Από τούτους τους Aγίους, ο μεν Nιρσάς, ήτον Eπίσκοπος, γέρων κατά την ηλικίαν έως χρόνων ογδοήκοντα. O δε Iωσήφ, και αυτός ήτον με την αυτήν αξίαν τιμημένος, ήτοι ήτον και αυτός Eπίσκοπος, ογδοηκονταεννέα χρόνων γέρωντας. Mαζί δε με τους δύω αυτούς ήτον και άλλοι Eπίσκοποι, και Iερείς, και ιδιώται, ήτοι λαϊκοί. Oμοίως και γυναίκες Παρθένοι και ασκήτριαι. Oύτοι λοιπόν βασανισθέντες από τους Πέρσας με διαφόρους τιμωρίας, και την πίστιν μη αρνηθέντες, απεκεφαλίσθησαν. Kαι ούτως έλαβον τους στεφάνους του μαρτυρίου.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)