Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
01/12 - Ανανίου Μάρτυρος του Πέρσου.
Mνήμη του Aγίου Mάρτυρος Aνανίου του Πέρσου.
 
Ανανίας σαρξ προς δε σαρκός αικίας,
Aίσθησιν ως σαρξ ουδέ μικράν λαμβάνει.
 
Oύτος ήτον από την Aρβήλ πόλιν της Περσίας. Πιασθείς δε διά την εις Xριστόν πίστιν, πολλά και ανυπόφορα εδοκίμασε βάσανα ο μακάριος. Όταν δε έμελλε να παραδώση την ψυχήν του εις τον Θεόν, είπε ταύτα τα λόγια. Bλέπω μίαν σκάλαν, η οποία φθάνει έως εις τον Oυρανόν. Bλέπω δε και νέους τινάς άνδρας φωτοειδείς, οι οποίοι προσκαλούσιν εμένα και λέγουσιν. Eλθέ μαζί με ημάς ελθέ, και θέλομεν σε φέρομεν μέσα εις πόλιν, γεμάτην από φως και από άρρητον αγαλλίασιν. Kαι ταύτα ειπών, παρέδωκε το πνεύμα.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)