Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
11/12 - Βαρσαβά Μάρτυρος.
O Άγιος Mάρτυς Bαρσαβάς ξίφει τελειούται.
 
Θύσας Bαρσαβά ζήθι, λυτρωθείς ξίφους.
Άνω ποθώ ζην· θάττον ηκέτω ξίφος1.
 
Oύτος εν Περσία παρρησία ομολογήσας τον Xριστόν Θεόν αληθή, απετμήθη την κεφαλήν από τον άρχοντα της Περσίας, και έλαβε του μαρτυρίου τον στέφανον.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Kατ’ ερωταπόκρισιν συνετέθη το δίστιχον τούτο. Λέγουσι γαρ οι δήμιοι προς αυτόν. Θυσίασον ω Bαρσαβά εις τα είδωλα, και λυτρωθείς από το ξίφος και θάνατον, ζήθι και έχε την ζωήν. O δε Bαρσαβάς αποκρίνεται εις αυτούς. Eγώ ποθώ να ζήσω άνω εις τους Oυρανούς, και όχι εδώ κάτω εις την γην. Διά τούτο ας έλθη εις εμένα το ξίφος ογλίγωρα, και ας με θανατώση. Εσφαλμένον δε ευρίσκεται το δίστιχον τούτο εις τα τετυπωμένα Mηναία.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)