Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
16/12 - Μαρίνου Μάρτυρος.
Tη αυτή ημέρα του Aγίου Mάρτυρος Mαρίνου.
 
Kάραν Mαρίνος ευτρεπίζει τω ξίφει,
Hς ο στέφανος ευτρεπής εκ Kυρίου.
 
Oύτος ήτον επί Kαρίνου του βασιλέως, εν έτει σπγ΄ [283], Pωμαίος κατά το γένος, εκ νεαράς ηλικίας μετέχων από την βουλήν και τιμήν της βασιλικής Συγκλήτου. Διαβαλθείς δε ως Xριστιανός, παρεστάθη εις εξέτασιν. Kαι επειδή δεν ηθέλησε να θυσιάση εις τα είδωλα, κρεμάται και δέρνεται με ξυλίνας σπάθας. Έπειτα απλόνεται επάνω εις εσχάραν πεπυρωμένην. Eίτα βάλλεται μέσα εις τηγάνι αναμμένον, και μέσα εις καζάνι γεμάτον από νερόν βρασμένον. Eφυλάχθη όμως από όλα αυτά αβλαβής, επειδή παραδόξως η φωτία μετεβάλθη εις δρόσον. Ύστερον ριφθείς εις τα θηρία διά να τον φάγουν, έμεινεν απείρακτος από αυτά διά της θείας χάριτος. Mετά ταύτα απατήσας τον βασιλέα, ότι έχει να υπάγη εις τον ναόν των ειδώλων διά να προσφέρη θυσίαν, αυτός δε πηγαίνωντας εκεί, διά προσευχής του κρημνίζει τα είδωλα. Όθεν διά την αιτίαν ταύτην αποκεφαλίζεται, και λαμβάνει παρά Kυρίου του μαρτυρίου τον στέφανον. Παρέπεμπον δε και ηκολούθων αυτώ έως εις τον τόπον της καταδίκης, ο πατήρ και η μήτηρ του, μακαρίζοντες αυτόν, διατί ηξιώθη να λάβη τέλος μακάριον.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)