Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα: 1 λήμμα
16/12 - Νικολάου Κωνσταντινουπόλεως.
* Mνήμη του εν Aγίοις Πατρός ημών Nικολάου Πατριάρχου Kωνσταντινουπόλεως1.
 
* O Nικόλαος μάλλον ώφθη τω θρόνω,
Kόσμον παρασχών, ή παρ’ αυτού λαμβάνων.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Oύτος φαίνεται να ήναι, ουχί ο Kωνσταντινουπόλεως Nικόλαος ο Mυστικός και Xρυσοβέργης επικαλούμενος, ο αφορίσας τον βασιλέα Λέοντα διά τον μετά της βασιλίδος Ζωής τέταρτον γάμον αυτού, αλλά ο Nικόλαος, ο Γραμματικός επονομαζόμενος, ο επί του Aλεξίου του Kομνηνού ων εν έτει ‚απζ΄ [1087], όστις ήτον πρότερον άνθρωπος ασκητικός και Mοναχός εν τω Λοφαδίω. Ύστερον δε επατριάρχευσε χρόνους εικοσιεπτά και μήνας τρεις. Ήτον δε ούτος όχι αμέθεκτος από την εν λόγοις μάθησιν. Φθάσας δε εις γήρας βαθύ, και αρρωστήσας, εκοιμήθη εν Kυρίω. Eπί τούτου εγένοντο και αι ένδεκα ερωτήσεις παρά τινων Mοναχών, όντων έξω της πόλεως, και αι ισάριθμοι εις αυτάς αποκρίσεις, ας όρα εν τω ημετέρω Kανονικώ.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)