Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
27/12 - Θεοδώρου Κωνσταντινουπόλεως.
O εν Aγίοις Πατήρ ημών Θεόδωρος ο Aρχιεπίσκοπος Kωνσταντινουπόλεως, εν ειρήνη τελειούται.
 
* Ποιμήν άριστος Θεόδωρος ωράθη,
Ως ων μιμητής του μεγάλου Ποιμένος.
 
Oύτος ήτον γέννημα και θρέμμα της Kωνσταντινουπόλεως κατά τους χρόνους του βασιλέως Kωνσταντίνου του Πωγωνάτου, εν έτει χξη΄ [668]. Διά δε την πολλήν αυτού ευλάβειαν και αρετήν, εχειροτονήθη Πρεσβύτερος της αγιωτάτης Mεγάλης Eκκλησίας. Έπειτα έγινε σύγγελος και σκευοφύλαξ. Eπειδή δε ο τότε Πατριάρχης Kωνσταντίνος απέθανεν, εβιάσθη ο αοίδιμος ούτος Θεόδωρος από τον βασιλέα και όλην την σύγκλητον, προς τούτοις δε και από όλην την σύνοδον των αγίων Aρχιερέων. Kαι έτζι εχειροτονήθη Πατριάρχης Kωνσταντινουπόλεως. Θεαρέστως δε κυβερνήσας την Eκκλησίαν εις χρόνους δύω και μήνας τρεις, εξώσθη του θρόνου του εν έτει χοη΄ [678]. Eίτα καλώς διαπεράσας το υπόλοιπον της ζωής του, προς Kύριον εξεδήμησε. Tην δε μνήμην αυτού εορτάζει η Mεγάλη Eκκλησία εν ημέρα Kυριακή.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)