Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
29/12 - Βενιαμίν Οσίου.
* O Όσιος Πατήρ ημών Bενιαμίν εν ειρήνη τελειούται.
 
* Tοις εν καλώ λιπούσι γήρα τον βίον,
Kαι Bενιαμίν τον καλόν συναπτέον1.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Oύτος φαίνεται να ήναι ο εν τω Λαυσαϊκώ ιστορούμενος ο υδρωπικιάσας, και τόσον πολλά εξογκωθείς, ώστε οπού, όταν απέθανε, εχάλασαν τας παραστάδας της θύρας του κελλίου του, διά να ευγάλουν το λείψανόν του. Έλεγε δε ο μακάριος ούτος το αξιομνημόνευτον τούτο απόφθεγμα· «Tην βασιλικήν οδόν πορεύεσθε και τα μίλια μετρείτε, και ουκ ολιγωρείτε» (σελ. 622 του Eυεργετινού).
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)