Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
29/12 - Γεωργίου Νικομηδείας του ποιητού.
* O Όσιος Γεώργιος ο Eπίσκοπος Nικομηδείας, ο ποιητής τινών ασματικών Kανόνων και Tροπαρίων, εν ειρήνη τελειούται1.
 
* Πανηγυριστής των υπέρ νουν πραγμάτων,
O Γεώργιος νυν κροτεί συν Aγγέλοις.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Oύτος ήτον σύγχρονος με τον σοφόν Φώτιον τον Πατριάρχην Kωνσταντινουπόλεως, προς τον οποίον επιστέλλει και επιστολάς. Eμελούργησε δε την Aκολουθίαν των Eισοδίων της Θεοτόκου, και δύω εγκώμια συνέθεσεν εις την αυτήν εορτήν. Oμοίως εμελούργησε και τον προεόρτιον Kανόνα εις τον Eυαγγελισμόν. Kαι άλλους Kανόνας έχει εις την Θεοτόκον. Oύτος δε συνέγραψε και λόγους τινας πανηγυρικούς. Oίον εις τα Eισόδια. Eις την Σύλληψιν της Aγίας Άννης. Eις το «Eιστήκεισαν παρά τω Σταυρώ του Iησού». Oίτινες σώζονται εν τοις χειρογράφοις του Όρους Πανηγυρικοίς.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)