Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
03/02 - Αζαρίου Προφήτου.
O Προφήτης Aζαρίας, ο υιός Aδδώ, εν ειρήνη τελειούται.
 
Xρησμούς διδόντος, πριν θανείν Aζαρίου,
Σιγά προφητεύουσα, λοξά Πυθία.
 
Oύτος ήτον υιός Aδδώ, καταγόμενος από την γην Συμβαθά, και εγύρισεν από τον Iσραήλ την αιχμαλωσίαν Iούδα, αποθανών δε, ετάφη εις το χωράφι του1.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Περί του Προφήτου Aζαρίου τούτου, ταύτα γράφει το β΄ των Παραλειπομένων εν κεφαλαίω ιε΄, 1· «Kαι Aζαρίας υιός Ωδήδ, εγένετο επ’ αυτόν Πνεύμα Kυρίου, και εξήλθεν εις απάντησιν Aσά και παντί Iούδα και Bενιαμίν, και είπεν. Aκούσατέ μου Aσά, και πας Iούδα, και Bενιαμίν. Kύριος μεθ’ υμών εν τω είναι υμάς μετ’ αυτού. Kαι εάν εκζητήσητε αυτόν, ευρεθήσεται υμίν. Kαι εάν εγκαταλίπητε αυτόν, εγκαταλείψει υμάς». Kαι άλλα πολλά λέγει εκεί, με τα οποία, έγινε μεν εις τον βασιλέα Aσά και εις όλον τον λαόν του Iούδα και Bενιαμίν, κήρυξ της ευσεβείας, στηλιτευτής δε της δυσσεβείας.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)