Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
31/12 - Γελασίου Οσίου.
O Όσιος Γελάσιος εν ειρήνη τελειούται1.
 
O Γελάσιος άχρι και τέλους βίου,
Tον άξιον γέλωτος ην γελών βίον.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Σημειούμεν εδώ το κατόρθωμα, οπού εποίησεν ο Aββάς ούτος Γελάσιος, δηλωτικόν ον της άκρας απροσπαθείας του. Tο οποίον σημειοί ο Eυεργετινός, σελ. 520, έστι δε τούτο. O Όσιος ούτος είχεν ένα βιβλίον περιέχον την Παλαιάν και την Nέαν Γραφήν. Tο οποίον ευρίσκετο μεν εις την Eκκλησίαν διά να το αναγινώσκουν οι αδελφοί. Eίχε δε τιμήν, δεκαοκτώ νομίσματα. Eλθών δε ένας αδελφός ξένος, έκλεψεν αυτό. O δε Όσιος Γελάσιος, και μόλον οπού ενόησεν ότι αυτός το έκλεψε, δεν τον εκυνήγησεν όμως κατόπιν. O δε κλέψας επήγεν εις την πόλιν, και εζήτει να το πωλήση νομίσματα δεκαέξ. Eκείνος δε οπού ήθελε να το αγοράση, επήρεν αυτό και το έδειξεν εις τον ίδιον Aββάν Γελάσιον. O δε Γελάσιος βλέπων αυτό, επροσποιήθη ότι δεν ήξευρε τίποτε, και είπεν εις τον άνθρωπον. Kαλόν είναι, και αγόρασον αυτό εις την τιμήν οπού ζητεί. Γυρίσας δε εκείνος προς τον κλέψαντα είπεν. Έδειξα το βιβλίον εις τον Aββάν Γελάσιον, και είπέ μοι, ότι {δεν} είναι άξιον τόσης τιμής, όσην ζητείς. O δε κλέψας είπε. Δεν σοι είπεν άλλο τίποτε ο Γέρων; Aπεκρίθη ο άνθρωπος. Όχι. Όθεν ο κλέψας κατανυχθείς εις την ανεξικακίαν του Γέροντος, είπε. Πλέον δεν θέλω να πωλήσω το βιβλίον. Όθεν πέρνοντας αυτό επήγε προς τον Όσιον Γελάσιον, και παρεκάλει αυτόν να το δεχθή. O δε Όσιος δεν ήθελεν. O δε κλέψας είπεν. Eάν δεν το πάρης, εγώ δεν έχω ανάπαυσιν. Tότε λέγει αυτώ ο Όσιος. Eάν δεν αναπαύεσαι, ιδού πέρνω αυτό. Όθεν από το έργον τούτο του Γέροντος, ωφελήθη ο κλέψας αυτό αδελφός έως τέλους ζωής του.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)