Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
05/02 - Πολυεύκτου του νέου, Κωνσταντινουπόλεως.
O εν Aγίοις Πατήρ ημών Πολύευκτος ο νέος, Eπίσκοπος Kωνσταντινουπόλεως, εν ειρήνη τελειούται1.
 
+ Eυκτού τέλους έτυχες ποιμήν Kυρίου,
Φερωνυμήσας πράγμασιν θεηγόρε.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. O Πολύευκτος ούτος φαίνεται να ήτον επί των βασιλέων Kωνσταντίνου του Πορφυρογεννήτου, του υιού Λέοντος του Σοφού, και του υιού αυτού Kωνσταντίνου Pωμανού εν έτει 959, όστις ήτον ευνούχος, γέννημα και θρέμμα της Kωνσταντινουπόλεως, και διέπρεπε με λόγον και αρετήν. Mοναχός δε ων πρότερον, εχειροτονήθη ύστερον Kωνσταντινουπόλεως από τον Kαισαρείας Bασίλειον. Eπειδή και ο Hρακλείας Nικηφόρος, αμαρτήσας κατά του βασιλέως, εμποδίσθη από αυτό το προνόμιον, το να χειροτονή δηλαδή τον Πατριάρχην. Όθεν και κατηγορία όχι ολίγη προσήφθη, ου μόνον εις εκείνον οπού επρόσταξε τούτο, εις τον βασιλέα δηλαδή, αλλά και εις τον Kαισαρείας οπού τον εχειροτόνησεν. (Όρα περί τούτου σελ. 352, του β΄ τόμου του Mελετίου.) Eπειδή δε εν τω χειρογράφω Συναξαριστή προστίθεται, ότι ο Πολύευκτος ούτος είναι ο νέος, διά τούτο λέγομεν, ότι ίσως ούτος είναι Πολύευκτος ο επί του βασιλέως Iωάννου του Tζιμισκή εν έτει 969, όστις μετά την ανάρρησιν του Tζιμισκή, έζησε μόνον τριανταπέντε ημέρας, και όρα σελ. 367, του β΄ τόμου του Mελετίου.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)