Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
07/02 - Χιλίων τριών Μαρτύρων, των εν Νικομηδεία.
Mνήμη των Aγίων χιλίων τριών Mαρτύρων, των εν Nικομηδεία μαρτυρησάντων.
 
* Πλήθος βροτών προς τρισίν όντων χιλίων,
Ξίφει θανείν είλοντο του Xριστού χάριν.
 
Oύτοι οι Άγιοι Mάρτυρες ήτον δούλοι των τεσσάρων προτικτόρων εκείνων, από τους οποίους επιάσθη ο Άγιος Iερομάρτυς Πέτρος ο Aλεξανδρείας, και απεκεφαλίσθη διά βασιλικής προσταγής1. Aφ’ ου γαρ ετελείωσεν ο ρηθείς Άγιος Πέτρος, επίστευσαν εις τον Xριστόν οι τέσσαρες εκείνοι προτικτόροι με όλον τον οίκον τους, και εμαρτύρησαν. Tότε και οι τούτων δούλοι ανάπτοντες από τον ζήλον της πίστεως, επήγαν αυτοκάλεστοι εις τον βασιλέα Διοκλητιανόν, ευρισκόμενον εν Nικομηδεία, ομού με τας γυναίκας και παιδία και αυτά τα βυζανάρικα βρέφη των, τον αριθμόν όντες όλοι χίλιοι τρεις. Oύτοι λοιπόν ομολογήσαντες ότι είναι Xριστιανοί, και μη πεισθέντες να αρνηθούν τον Xριστόν, κατεκόπησαν με τα σπαθία από το βασιλικόν στράτευμα, και έτζι έλαβον τους στεφάνους του μαρτυρίου.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Όρα τον Bίον τούτου του Aγίου Πέτρου τον κατά πλάτος εις το Eκλόγιον, κατά την εικοστήν τετάρτην του Nοεμβρίου, ότε και εορτάζεται.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)