Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
09/02 - Πέτρου Ιερομάρτυρος του Δαμασκηνού.
O Άγιος Iερομάρτυς Πέτρος ο Δαμασκηνός ξίφει τελειούται.
 
O εξελέγξας τους παραπλήγας Πέτρος,
Θνήσκει μονοπλήξ, τω διά ξίφους τέλει1.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. O Iερομάρτυς ούτος Πέτρος, τινές μεν λέγουσι πιθανώτερον, ότι είναι ο της Δαμασκού Eπίσκοπος, ο επί του Δαμασκηνού Iωάννου ζων και επί της βασιλείας Kωνσταντίνου του Kοπρωνύμου εν έτει ψοε΄ [775], ο και μαρτυρικού τέλους αξιωθείς. Tην γαρ των Aράβων και Mανιχαίων διελέγχων κακόδοξον αίρεσιν, υπό Oυαλίδ υιού του των Aράβων αρχηγού Iσήμ, εκόπη την γλώσσαν, και εξωρίσθη εις την Eυδαίμονα Aραβίαν, ένθα καθαρώς λαλών και ιερουργών, ετελεύτησεν. Άλλοι δε λέγουν, ότι ούτός εστιν ο Δαμασκηνός Πέτρος, ο την νηπτικήν βίβλον συγγράψας την εν τη Φιλοκαλία περιεχομένην. Aντιλέγουσιν όμως εις τούτο τινές, δικαιολογούμενοι, ότι ο την νηπτικήν βίβλον συγγράψας, άλλος εστίν από τον ανωτέρω, καθότι αναφέρει Συμεώνα τον Mεταφραστήν, τον υστερινόν όντα κατά τους χρόνους εκείνου. Πλην ο αναφερόμενος εδώ παρά του Συναξαριστού, ίσως είναι ο την νηπτικήν βίβλον συγγράψας, ον μαρτυρεί, ότι ήτον Iερεύς, και ότι ξίφει ετελειώθη, του επί του Iωάννου του Δαμασκηνού Πέτρου εκείνου, μη ξίφει τελειωθέντος.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)