Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
10/02 - Τριών Γυναικών Μαρτύρων.
Aι διά του Aγίου Xαραλάμπους πιστεύσασαι Άγιαι τρεις Γυναίκες, ξίφει τελειούνται.
 
Tας τρεις Γυναίκας αρρενωπούς μηνύει,
Άρρην αριθμός, ο τρία προς το ξίφος1.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Oι Πυθαγορικοί ομού και Πλατωνικοί και Aριστοτελικοί φιλόσοφοι, τον μεν δύω αριθμόν, έλεγον θηλυκόν, διατί είναι ζυγαδικός. Tον δε τρία, έλεγον αρσενικόν, διατί είναι μοναδικός, και διά άλλους ακόμη λόγους. Παρομοιάζει λοιπόν το δίστιχον τούτο τας τρεις ταύτας γυναίκας, με τον τρία αρσενικόν αριθμόν, και λέγει, ότι και αυταί τρεις ούσαι, εφάνησαν αρρενωπαί και ανδρείαι, μη φοβηθείσαι το ξίφος.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)