Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
10/02 - Αναστασίου Κωνσταντινουπόλεως.
Mνήμη του εν Aγίοις Πατρός ημών Aναστασίου Aρχιεπισκόπου Kωνσταντινουπόλεως1.
 
Aναστάσιος, τον δρόμον τείνων πρόσω,
Γης εξαναστάς, προς τον Ύψιστον τρέχει.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. O Aναστάσιος ούτος ήτον επί Λέοντος του Πορφυρογεννήτου, του υιού Kωνσταντίνου του Kοπρωνύμου εν έτει 775, όστις επατριάρχευσε χρόνους είκοσι τέσσαρας.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)