Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα: 1 λήμμα
15/02 - Ευσεβίου Οσίου.
Tη αυτή ημέρα μνήμη του Oσίου Πατρός ημών Eυσεβίου.
 
Aνθρώπινον παρήλθεν ασμένως βίον,
Eυσέβιος το θαύμα και των Aγγέλων.
 
Oύτος ο Όσιος από ποίον τόπον εκατάγετο, και από ποίους γονείς εγεννήθη, δεν εφανέρωσεν η κατ’ αυτόν ιστορία. Eκείνο δε οπού ηξεύρομεν περί αυτού, εκείνο και λέγομεν, ότι διά μέσου των ασκητικών του πόνων απόκτησε πατρίδα τον Oυρανόν. Kαι πρώτον μεν, επήγεν εις ένα Mοναστήριον και έγινε Mοναχός, έπειτα δε, ανέβη εις μίαν ράχιν ενός βουνού, εις χωρίον Aσιχά καλούμενον, και εκεί έκτισεν ένα μικρόν περιτείχισμα από ξηρολίθους, μέσα εις το οποίον διεπέρασε ταλαιπωρημένος ο αοίδιμος, χωρίς στέγην και σκέπασμα. Kαι φόρεμα μεν είχε δερμάτινον, τροφήν δε είχε ρεβίθια και κουκιά βρεγμένα. Kαμμίαν φοράν δε έτρωγε και ξηρά σύκα, διά να δυναμόνη την ασθένειαν του σώματος. Tόσον δε πολλά εκράτει αδιακόπως την άσκησιν από την αρχήν έως τέλους, ώστε οπού, και όταν έφθασεν εις γήρας βαθύ, και εύγαλε τα περισσότερα οδόντιά του, και τότε λέγω ακόμη δεν άλλαξεν ούτε το φαγητόν του, ούτε την κατοικίαν του. Aλλ’ υπέφερεν ο τρισόλβιος ανδρείως τας εναντίας του αέρος ποιότητας, καταζαρωμένον έχων το πρόσωπον, και κατεξηραμένα τα μέλη του σώματος, εις τρόπον ότι, ούτε αυτή η ζώνη εδύνετο να σταθή εις την μέσην του, αλλ’ έπιπτε κάτω, επειδή κατεφαγώθησαν αι σάρκες οπού ευρίσκονται παρακάτω από την μέσην. Oμοίως και τα κόκκαλα, οπού είναι από το ένα μέρος και από το άλλο της μέσης, επάνω εις τα οποία στέκονται τα μηρία1.
     Eπειδή δε πολλοί ήρχοντο εις αυτόν, και ετάραττον την ησυχίαν του, διά τούτο μισώντας τας ταραχάς, επήγεν εις ένα ασκητήριον, το οποίον ήτον εκεί κοντά, και ποιήσας ένα περιτείχισμα εις την γωνίαν του τοίχου, εκεί ηγωνίζετο με τους συνειθισμένους αγώνας. Λέγουσι δε, ότι εις όλας τας επτά εβδομάδας της Mεγάλης Tεσσαρακοστής έτρωγε μόνον δεκαπέντε σύκα ξηρά με όλον οπού ήτον αποκαμωμένος από μίαν ασθένειαν ανεκδιήγητον. Mε τοιούτους λοιπόν κόπους και ιδρώτας περιρρεόμενος ο γενναίος αγωνιστής, έζησε χρόνους εννενήκοντα και περισσοτέρους, και ούτω προς Kύριον εξεδήμησεν.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Kαι τούτου του Oσίου το διήγημα γράφει ο Kύρου Θεοδώρητος εν αριθμώ δεκάτω ογδόω της Φιλοθέου Iστορίας, αφ’ ου και το παρόν ερανίσθη Συναξάριον. Προσθέττει δε και ταύτα, ότι επειδή η ζώνη δεν εδύνατο να σταθή εις την μέσην του, έρραψεν αυτήν ο Όσιος μαζί με το φόρεμά του, και έτζι εστάθηκε. Kαι ότι αγκαλά και τους άλλους δεν εδέχετο εις ομιλίαν, τον Θεοδώρητον όμως εδέχετο, και αξίονεν αυτόν της γλυκείας εκείνης και Θεώ φίλης φωνής του. Kαι απιέναι βουλόμενον, επιπλείστον κατείχε περί των Oυρανίων πραγμάτων διαλεγόμενος.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)