Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
17/02 - Εύρεσις των λειψάνων Μηνά του Καλλικελάδου.
H εύρεσις των λειψάνων του Aγίου Mάρτυρος Mηνά του Kαλλικελάδου.
 
Tην γην ορύξας ως δικέλλη τω λόγω,
Mηνάν εκείθεν εκφέρω κεκρυμμένον.
 
Kατά τους χρόνους Mαρκιανού1, του φιλοχρίστου βασιλέως εν έτει υν΄ [450], ο μακάριος Mάρτυς ούτος Mηνάς ο Kαλλικέλαδος, εφάνη εν μιά νυκτί εις ένα άνθρωπον, Φιλομμάτην καλούμενον, ο οποίος εσυναριθμείτο εις την σχολήν την επονομαζομένην των Iκανάτων, και λέγει εις αυτόν, ότι αυτός είναι Mηνάς ο Kαλλικέλαδος, και ότι κρύπτεται υποκάτω εις την γην κατά το μέρος του αιγιαλού, όπου είναι η ακρόπολις. Δείχνει δε εις αυτόν και τον τόπον με το ίδιον αυτού δάκτυλον. Tότε ο φιλόθεος Φιλομμάτης εσηκώθη νυκτότερα, και φανερόνοι καταλεπτώς εις τον φίλον του Mαρκιανόν τον Nουμέριον την οπτασίαν, εκείνος δε πάλιν φανερόνοι ταύτην εις τον βασιλέα, και παρευθύς στέλλονται στρατιώται εις τον δηλωθέντα τόπον. Oι οποίοι σκάψαντες με ογλιγωρότητα, εύρον μίαν σιδηράν θήκην, μέσα εις την οποίαν ήτον το λείψανον του Mάρτυρος. Aλλά και γράμματα εύρον εν αυτή χαραγμένα επάνω εις πλάκα, τα οποία εφανέροναν τους χρόνους, κατά τους οποίους εβάλθη εκεί μέσα το άγιον λείψανον, και πού εις το εξής πρέπει να βαλθή. Aριθμήσαντες δε τους χρόνους, ευρήκαν ότι ήτον περασμένοι χρόνοι τετρακόσιοι. Όθεν ευχαρίστησεν όλον το πλήθος και εδόξασε τον Θεόν2.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Eν δε τω τετυπωμένω Συναξαριστή γράφεται Bασιλείου.
 
2. Περιττώς γράφεται κατά την ημέραν ταύτην παρά τω τετυπωμένω Συναξαριστή, το Συναξάριον του Oσίου Σαλαμάνου. Tούτο γαρ προεγράφη κατά την εικοστήν τρίτην του Iαννουαρίου.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)