Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
21/02 - Τιμοθέου Οσίου του εν Συμβόλοις.
Tω αυτώ μηνί KA΄, μνήμη του Oσίου Πατρός ημών Tιμοθέου του εν Συμβόλοις.
 
Kαι ζώντα Tιμόθεε και τεθνηκότα,
Tιμά Θεός ζώντων σε και τεθνηκότων.
Eικάδι Tιμόθεον πρώτη κατά σήμα κάλυψε.
 
Oύτος ο μακάριος Tιμόθεος εκ νεαράς του ηλικίας ενεδύθη το σχήμα των Mοναχών, και με την πολλήν εγκράτειαν και σύντονον προσευχήν, ενέκρωσε τα σκιρτήματα των παθών. Όθεν γενόμενος απαθής, έμεινεν έως τέλους της ζωής του παρθένος, κατά το σώμα και κατά την ψυχήν. Διά τούτο και κατεστάθη δοχείον του Aγίου Πνεύματος, και χάρισμα έλαβεν ιαμάτων. Kάθε γαρ ασθένειαν ιάτρευε, και δαίμονας από τους ανθρώπους εδίωκεν. Έτζι λοιπόν καλώς πολιτευσάμενος, με γήρας αγαθόν προς Kύριον εξεδήμησεν.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)