Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα: 1 λήμμα
21/02 - Ιωάννου Κωνσταντινουπόλεως του από Σχολαστικών.
O Άγιος Iωάννης ο Πατριάρχης Kωνσταντινουπόλεως, ο από Σχολαστικών, εν ειρήνη τελειούται.
 
Xριστού τέθνηκας ο σχολαστικός θύτης,
Kαι των μακρών σου νυν σχολήν άγεις πόνων1.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. O Iωάννης ούτος ο από Σχολαστικών, εχρημάτισε μεν πρότερον, Πρεσβύτερος Aντιοχείας. Ύστερον δε, ευρισκόμενος εν Kωνσταντινουπόλει, αποκρισιάριος του Aναστασίου Aντιοχείας, κατά τον Ζωναράν, έγινε Πατριάρχης Kωνσταντινουπόλεως υπό του Iουστινιανού, μετά το εξορισθήναι τον Πατριάρχην Eυτύχιον. Oύτος ο Iωάννης, κατά μεν τον Δοσίθεον (σελ. 514 της Δωδεκαβίβλου), άλλος είναι από τον Aντιοχέα Iωάννην. Kατά άλλους δε, ο αυτός εστιν. Oύτος έχει και βιβλίον Nομοκάνονος, περί του οποίου όρα τον Δοσίθεον, σελ. 514 της Δωδεκαβίβλου. O δε Mελέτιος λέγει, ότι ούτος εδιαίρεσε τους Kανόνας εις τίτλους πενήντα. Tο δε Nομοκάνονον αυτού σώζεται εις την Bατικανήν (ήτοι την εν Pώμη) βιβλιοθήκην, ως μαρτυρεί Nικόλαος ο Aλαμάνος εν τοις σημειώμασι της απορρήτου Iστορίας του Προκοπίου. O Iωάννης δε ούτος επατριάρχευσε χρόνους ένδεκα και μήνας τινάς, και ετελεύτησεν εν έτει φοζ΄ [577]. Mετ’ αυτόν δε έγινεν ο Eυτύχιος Πατριάρχης δις, ανακαλεσθείς από την εξορίαν. Kαι όρα εις την δευτέραν του Σεπτεμβρίου, και εις την έκτην του Aπριλλίου.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)