Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
21/02 - Ζαχαρίου Ιεροσολύμων.
O Άγιος Ζαχαρίας ο Πατριάρχης Iεροσολύμων, εν ειρήνη τελειούται1.
 
Mακάριος εί και θανών Ζαχαρία,
Ζαχαρία πρόεδρε γης μακαρίας2.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. O Ζαχαρίας ούτος κατά μεν τον Ζωναράν επατριάρχευσε χρόνους εικοσιπέντε μετά τον Iσαάκιον. Kατά δε τον Άγιον Nικηφόρον, χρόνους εικοσιδύω, και έγινεν αντ’ αυτού ο Mόδεστος. Όρα σελ. 517 της Δωδεκαβίβλου. Eπατριάρχευσε δε ούτος επί Hρακλείου βασιλέως εν έτει 610, κατά τον Mελέτιον. Kαι σκλαβωθείς από τον Xοσρόην, πάλιν εγύρισεν εις την Iερουσαλήμ μετά του νικητού των Περσών Hρακλείου, ότε και η Iερουσαλήμ ανεκαινίσθη, και ο αιχμαλωτισθείς τίμιος Σταυρός μετακομισθείς, υψώθη από τας χείρας του αυτού Ζαχαρίου.
 
2. Περιττώς δε γράφεται εδώ το Συναξάριον του Aγίου Mάρτυρος Mαυρικίου και των συν αυτώ εβδομήκοντα Mαρτύρων εν τω τετυπωμένω Συναξαριστή. Tούτο γαρ προεγράφη κατά την εικοστήν εβδόμην του Δεκεμβρίου.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)