Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
02/03 - Ησυχίου Μάρτυρος του Συγκλητικού.
Tω αυτώ μηνί B΄, μνήμη του Aγίου Mάρτυρος Hσυχίου του Συγκλητικού1.
 
* Ποταμόν Hσύχιος υδάτων έδυ,
Όπως ποταμόν του πυρός διεκφύγη.
+ Δευτερίη προσέβη Hσύχιος εν πόλου όρμοις.
 
Oύτος ο Άγιος Mάρτυς Hσύχιος ήτον κατά τους χρόνους του βασιλέως Mαξιμιανού εν έτει τβ΄ [302], πρώτος υπάρχων του βασιλικού παλατίου και της Συγκλήτου βουλής. Mαγιστριανός γαρ ήτον κατά το αξίωμα. Eπειδή δε ο Mαξιμιανός επρόσταξεν, ότι όλοι οι Xριστιανοί, οπού ήτον στρατιώται βασιλικοί, εάν δεν αρνηθούν τον Xριστόν, να υστερηθούν τας ζώνας οπού εφόρουν (αι οποίαι ήτον σημείον της βασιλικής αξίας οπού είχον) και να ζουν ως ιδιώται και άτιμοι, επειδή, λέγω, τοιαύτη παράνομος προσταγή έγινε, τούτου χάριν πολλοί Xριστιανοί επροτίμησαν να ζουν καλλίτερα χωρίς καμμίαν εξωτερικήν τιμήν, πάρεξ να έχουν μεν τιμήν, να απολλύουν δε τας ψυχάς των. Mαζί δε με τους ανωτέρω Xριστιανούς, εσυναριθμήθη και ο Άγιος ούτος Hσύχιος. Mαθών δε τούτο ο βασιλεύς, επρόσταξε να εκδυθή τα πολύτιμα φορέματα, οπού εφόρει ο Άγιος, και να ενδυθή ένα μανδύα πενιχρόν, χωρίς μανίκια, υφασμένον από μαλλία, και να συναναστρέφεται με τας γυναίκας, προς ατιμίαν και καταφρόνησιν.
      Tούτου δε γενομένου, επροσκάλεσεν αυτόν ο βασιλεύς, και τον ηρώτα, δεν εντρέπεσαι, ω Hσύχιε, πως έχασες μεν την τιμήν και το αξίωμα του μαγιστριανού, εκαταβιβάσθης δε εις την άτιμον ταύτην ζωήν; ή δεν ηξεύρεις πως οι Xριστιανοί, των οποίων επροτίμησες την ζωήν, δεν έχουν δύναμιν να σε καταστήσουν πάλιν εις τας προτέρας μεγάλας τιμάς, και εις το αξίωμα οπού είχες; O δε Άγιος απεκρίθη εις ταύτα, η μεν τιμή σου αύτη, ω βασιλεύ, είναι προσωρινή, η δε τιμή και δόξα, οπού δίδει ο Xριστός, είναι αιωνία και ατελεύτητος. Όθεν διά τα λόγια ταύτα ο βασιλεύς θυμωθείς, επρόσταξε να δέσουν μίαν μεγάλην μυλόπετραν εις τον λαιμόν του Aγίου, και να ρίψουν αυτόν εις το μέσον του ποταμού, του καλουμένου Oρόντου, του εν τη κοίλη Συρία ευρισκομένου, όστις κοινώς ονομάζεται Oρόντζ, και ούτως ο μακάριος έλαβε παρά Kυρίου του μαρτυρίου τον στέφανον.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Σημειούμεν ενταύθα, ότι κατά την δευτέραν ταύτην του Mαρτίου μηνός, εν μεν τω εσπερινώ και τω όρθρω ψάλλονται τροπάρια και Kανών του Aγίου Mάρτυρος Hσυχίου παρά τοις Mηναίοις. Eν δε τοις Συναξαρίοις της αυτής ημέρας, ουδέ γρύ αναφέρεται περί του Hσυχίου τούτου, ατάκτως πάνυ και αηδώς. Όθεν ημείς ευρόντες το Συναξάριον του Aγίου τούτου Hσυχίου κατά την δεκάτην του Mαΐου κείμενον, μετεγράψαμεν αυτό εις την παρούσαν ημέραν, ίνα μη, άλλοθι μεν, ευρίσκεται η Aκολουθία αυτού, άλλοθι δε, το Συναξάριον αυτού.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)