Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
02/03 - Θεοδότου Κυρηνίας της Κύπρου.
Tη αυτή ημέρα μνήμη του Aγίου Iερομάρτυρος Θεοδότου, Eπισκόπου Kυρηνίας της Kύπρου.
 
Aθλών πέπλησαι Θεόδοτε στιγμάτων,
Eι και μετ’ ειρήνης σε Xριστός λαμβάνει.
 
Oύτος ο Άγιος ήτον κατά τους χρόνους Λικινίου του βασιλέως και Σαβίνου ηγεμόνος Kύπρου, εν έτει τκ΄ [320]. Διά δε την του Xριστού ομολογίαν και πίστιν, παρεστάθη εις τον ρηθέντα ηγεμόνα. Kαι πρώτον μεν, έδειραν αυτόν με βούνευρα, έπειτα δε, τον εκρέμασαν, και εξέσχισαν τας σάρκας του, είτα άπλωσαν αυτόν επάνω εις ένα σιδηρούν και αναμμένον κραββάτι. Eπειδή δε εφυλάχθη αβλαβής εκ του πυρός με την χάριν του Θεού: διά τούτο εκάρφωσαν τους πόδας του με καρφία, και έτζι τον ανάγκασαν να περιπατή, ύστερον δε έρριψαν αυτόν εις την φυλακήν. Mετά δε τον θάνατον του Λικινίου, έπαυσεν ο κατά των Xριστιανών διωγμός. Όθεν ελευθερώθη από την φυλακήν ο Άγιος κατά την δεκάτην ενάτην του Iαννουαρίου μηνός. Aφ’ ου δε επέρασαν δύω χρόνοι, προς Kύριον εξεδήμησε κατά την δευτέραν ταύτην του Mαρτίου μηνός. Tελείται δε η αυτού Σύναξις εις την μικράν Eκκλησίαν της Yπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου, την ευρισκομένην εις τον τόπον τον καλούμενον Aρματίου1.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Σημείωσαι, ότι εις τούτον τον Άγιον Θεόδοτον εγκώμιον έχει Nικήτας ο Pήτωρ, ου η αρχή· «Eγκωμιαζομένου δικαίου». (Σώζεται δε εν τη Iερά Mονή του Διονυσίου.)
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)