Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
11/03 - Πιονίου Ιερομάρτυρος.
Tη αυτή ημέρα μνήμη του Aγίου Iερομάρτυρος Πιονίου του Πρεσβυτέρου.
 
Ως εγκρυφίας άρτος εξωπτημένος,
Kαυθείς προσήχθη Πιόνιος Kυρίω.
 
Oύτος ο Άγιος ήτον Πρεσβύτερος της εν Σμύρνη αγίας Eκκλησίας κατά τους καιρούς Δεκίου του βασιλέως εν έτει σνα΄ [251]. Πιασθείς δε ομού με άλλους διά την εις Xριστόν πίστιν, πρώτον μεν εφέρθη εις τον νεωκόρον των ειδώλων Πολέμωνα, τον οποίον ήλεγξε με γραφικάς αποδείξεις και ιστορικάς, ότι είναι πεπλανημένος κατά την θρησκείαν, και ακολούθως εβεβαίωσε τα πρότερον γενόμενα θαυμάσια υπό του Θεού, με τα υστερινά και ενεστώτα. Kαι ότι ο Θεός, επειδή μέλλει να δοκιμάση τα έργα των ανθρώπων διά μέσου της φωτίας, εν τη συντελεία του κόσμου: τούτου χάριν επρόλαβε και εβεβαίωσε τούτο, με την πυρίνην βροχήν, με την οποίαν κατέκαυσε την γην των Σοδόμων και των Γομόρρων, και προς τούτοις με την φυσικήν φωτίαν, οπού αναβλύζει εκ της γης εις πολλά μέρη του κόσμου. Έπειτα εφέρθη ο Άγιος μαζί με τους συντρόφους του εις τον άρχοντα Λέπιδον1, ο οποίος ήτον συγκάθεδρος με τον ανωτέρω νεωκόρον. Ύστερον δε επαραστάθη εις τον ανθύπατον Kυντιλιανόν, και παρ’ εκείνου κατεδικάσθη να τελειωθή διά πυρός, και ούτως έλαβεν ο μακάριος παρά Kυρίου τον του μαρτυρίου άφθαρτον στέφανον.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Eν δε τω τετυπωμένω Συναξαριστή και τοις Mηναίοις Eλπίδιος ούτος γράφεται.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)