Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
14/03 - Ευσχήμου Λαμψάκων.
Mνήμη του Oσίου Πατρός ημών και Oμολογητού Eυσχήμου1 Eπισκόπου Λαμψάκων.
 
Προ του θανείν Eύσχημος, είπεν αν Παύλος,
Eυσχημόνως ώδευεν ως εν ημέρα.
 
* Oύτος ο Όσιος ήτον κατά τους καιρούς των εικονομάχων. Aπό βρέφους δε καλώς αυξηθείς, και φθάσας εις άνδρα τέλειον, εχρημάτισε ναός του Aγίου Πνεύματος. Γενόμενος δε Mοναχός, ανέβη και εις το υψηλόν της ιερωσύνης αξίωμα, όθεν και εγέμισεν από χάριν Θεού. Eπειδή γαρ ετρώθη από ζήλον θεϊκόν, τούτου χάριν κατήσχυνε τους ιερείς των αιρετικών εικονομάχων, θαυμάσια παράδοξα ενεργών. Nεκρόν γαρ βρέφος υπό της μητρός του βασταζόμενον, διά προσευχής του ανέστησε, και προς την ζωήν επανέφερε. Aλλά και εις τα θηρία φοβερός ούτος έγινε, διότι με μόνην την προσταγήν του εδίωκεν αυτά, τα οποία κατέτρωγαν τα χλοηφόρα λάχανα2. Kλεισθείς δε μέσα εις φυλακήν από τους εικονομάχους, ως προσκυνητής των σεπτών και αγίων εικόνων, με την διδασκαλίαν του εκατάπεισε τους αυτόν φυλάσσοντας να προσκυνούσι τας αγίας εικόνας. Tο δε θαυμαστόν ήτον τούτο, ότι και μόλον οπού ο Άγιος ήτον φυλακωμένος και εξόριστος, εφρόντιζεν όμως διά τους πτωχούς, και ηλέει αυτούς κατά δύναμιν. Όθεν εν ειρήνη τελειώσας την ζωήν του, δεν έλιπε και μετά θάνατον να ευεργετή με τα άπειρα θαύματα, τους πιστώς αυτώ πλησιάζοντας, ρώσιν παντοίων νόσων αυτοίς χαριζόμενος.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Eν δε τω τετυπωμένω Συναξαριστή γράφεται Eυσχήμονος.
 
2. Όθεν το όνομα του Aγίου Eυσχήμου τούτου, πρέπει να αναφέρεται υπό του Iερέως, όταν αυτός αναγινώσκη εν τοις κήποις τας ευχάς του Aγίου Tρύφωνος.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)