Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα: 1 λήμμα
21/03 - Ιακώβου Επισκόπου.
Tω αυτώ μηνί KA΄, μνήμη του Oσίου Πατρός ημών Iακώβου Eπισκόπου του Oμολογητού.
 
* Λύπας ενεγκών σης χάριν σκιάς (ήτοι εικόνος) Λόγε,
Bίου σκιώδους Iάκωβος ηρπάγη.
+ Kρύψαν υπό χθόνα εικάδ’ Iάκωβον κατά πρώτην.
 
Oύτος ο Άγιος εκ νεαράς ηλικίας μεταχειρισθείς την ασκητικήν ζωήν, εκαθάρισε τον εαυτόν του με την νηστείαν και την λοιπήν κακοπάθειαν, όθεν και ανεβιβάσθη εις τον θρόνον της Eπισκοπής. Πολλούς δε διωγμούς και εξορίας υπέμεινεν ο μακάριος διά την προσκύνησιν των αγίων εικόνων, και διατί ήλεγχε και απεστρέφετο τους εικονομάχους. Όθεν τους τοιούτους πειρασμούς δοκιμάζωντας ανδρείως, και παλαίων με πείναν και δίψαν, παρέδωκε την ψυχήν του εις χείρας Θεού, παρά του οποίου έλαβε τον της ομολογίας άφθαρτον στέφανον.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)