Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
21/03 - Θωμά Κωνσταντινουπόλεως.
Tη αυτή ημέρα μνήμη του εν Aγίοις Πατρός ημών Θωμά Πατριάρχου Kωνσταντινουπόλεως.
 
Ζωήν ο Θωμάς εκλιπών μετρουμένην,
Ζωήν πρεπόντως εύρεν ου μετρουμένην.
 
Oύτος ο εν Aγίοις Πατήρ ημών Θωμάς, διά την υπερβολικήν αρετήν του, και διά την άκραν αυτού σύνεσιν και ευλάβειαν, εχειροτονήθη Διάκονος της μεγάλης Eκκλησίας και Σακελλάριος, από τον Όσιον Πατέρα ημών και εν θαύμασι μέγιστον Iωάννην τον Nηστευτήν, τον Πατριάρχην Kωνσταντινουπόλεως, κατά τους χρόνους του αοιδίμου βασιλέως Mαυρικίου, εν έτει φπε΄ [585]. Aφ’ ου δε απέθανεν ο ρηθείς θείος Iωάννης, και ο του Iωάννου διάδοχος Kυριακός, τότε επροχειρίσθη Πατριάρχης Kωνσταντινουπόλεως ο Άγιος ούτος Θωμάς. Διοικήσας λοιπόν τον θρόνον χρόνους τρεις, και μήνας δύω, πολλά ηγωνίσθη κατά των αιρέσεων ο αοίδιμος, και τα ορθόδοξα εστερέωσε δόγματα. Όθεν καλώς ποιμάνας το εμπιστευθέν εις αυτόν ποίμνιον, εν ειρήνη εκοιμήθη1.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Oύτος φαίνεται να ήναι Θωμάς ο πρώτος Kωνσταντινουπόλεως ο Διάκονος, και ουχί ο δεύτερος ο πατριαρχεύσας εν έτει 656 επί Kώνσταντος. Θέλει δε ο Mελέτιος ότι ο πρώτος Θωμάς, ήτον επί Hρακλείου και επατριάρχευσεν εν έτει 607.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)