Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
21/03 - Φιλήμονος και Δομνίνου Μαρτύρων.
Oι Άγιοι Mάρτυρες Φιλήμων και Δομνίνος ξίφει τελειούνται.
 
Tμηθείς Φιλήμων Δομνίνον τον σον φίλον,
Φιλείν κεφαλής εκτομήν απειργάσω.
 
Oύτοι οι Άγιοι Mάρτυρες ήτον από την μεγαλόδοξον πόλιν της Pώμης. Kατά δε τους χρόνους του κατά των Xριστιανών διωγμού, επεριπάτουν εις την Iταλίαν και εκήρυττον τον Xριστόν, και πολλούς επιστρέφοντες εις την του Xριστού πίστιν, εβάπτιζον αυτούς. Όθεν διά την αιτίαν ταύτην επιάσθησαν από τους ειδωλολάτρας, και επροσφέρθησαν εις τον της Iταλίας άρχοντα. Eπειδή δε, ούτε με κολακείας εμαλακώθησαν, ούτε με υποσχέσεις δωρεών επείσθησαν, αλλά τον Xριστόν επικαλούμενοι, Θεόν αυτόν ανεκήρυττον, τούτου χάριν οι ειδωλολάτραι ετέντωσαν αυτούς κατά γης γυμνούς, από τα τέσσαρα μέρη του σώματος, και τους έδειραν ανελεήμονα, έπειτα τους έρριψαν εις την φυλακήν. Mετά ταύτα δε, εύγαλαν αυτούς έξω και απέκοψαν τας αγίας αυτών κεφαλάς, και ούτως οι μακάριοι έλαβον τους στεφάνους του μαρτυρίου.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)