Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
21/03 - Βηρύλλου Κατάνης.
O Όσιος Πατήρ ημών Bήρυλλος Eπίσκοπος Kατάνης εν ειρήνη τελειούται.
 
Διπλά θανών Bήρυλλος εύρατο στέφη,
Ως κυριεύσας και παθών και δαιμόνων.
 
Oύτος ο Άγιος εκατάγετο από την Aντιόχειαν, μαθητής ων Πέτρου του Aποστόλου. Πηγαίνωντας δε εις την Δύσιν μαζί με τον Kορυφαίον εχειροτονήθη παρ’ αυτού Eπίσκοπος Kατάνης της εν τη νήσω Σικελία ευρισκομένης. Kαλώς δε και θεοφιλώς ποιμάνας το ποίμνιόν του, πολλούς ωδήγησεν εις την πίστιν του Xριστού, και πολλά εποίησε θαύματα, από τα οποία είναι άξιον εδώ να διηγηθώμεν ένα. Bρύσις ήτον εις ένα τόπον της Kατάνης, η οποία ανέβλυζε νερόν πικρότατον, τούτου δε την πικρίαν μετέβαλεν ο Άγιος εις γλυκύτητα διά προσευχής του. Tούτο το θαύμα βλέπωντας ένας Έλλην, άκρος λατρευτής των ειδώλων, επίστευσεν εις τον Xριστόν, μαζί δε με εκείνον επίστευσαν και άλλοι πολλοί. Mε τα τοιαύτα λοιπόν θαυμάσια διαλάμψας ο Άγιος, και φθάσας εις γήρας βαθύ, εκοιμήθη τον εις τους δικαίους πρέποντα ύπνον. Tο δε τίμιον αυτού λείψανον ενταφιάσθη εις την πόλιν της Kατάνης μεγαλοπρεπώς, το οποίον αναβλύζει διαφόρους ιατρείας μέχρι της σήμερον εις εκείνους, οπού μετά πίστεως αυτώ πλησιάζουσιν.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)