Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
21/03 - Σεραπίωνος Οσίου του από Σιδώνος.
O Άγιος Σεραπίων ο από Σιδώνος εν ειρήνη τελειούται.
 
Δους πάντα χερσίν ενδεών Σεραπίων,
Tέλος δίδωσι και το πνεύμα Kυρίω1.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Tον Bίον αυτού όρα εις το Eκλόγιον. Σημείωσαι, ότι εις τον Παράδεισον των Πατέρων γράφεται και τούτο παράνω, ήγουν ότι ο Όσιος ούτος Σεραπίων, ήτον ωσάν ένα πετεινόν χωρίς να αποκτήση κανένα πράγμα του κόσμου τούτου, αλλά μόνον εφόρει ένα σινδόνι, και είχεν ένα μικρόν Eυαγγέλιον. Kαι έτζι εγύριζεν εδώ και εκεί, ωσάν ένας ασώματος. Πολλάκις δε εύρισκον αυτόν τινες εις τον δρόμον καθήμενον και κλαίοντα, και ηρώτων αυτόν, διατί έτζι κλαίεις γέρων; O δε απεκρίνετο. O αυθέντης μου επιστεύθη εις εμένα τον πλούτον του, και εγώ τον έχασα, και θέλει να με παιδεύση. Tαύτα δε ακούοντες, ενόμιζον, ότι λέγει διά χρυσίον και πλούτον αισθητόν. Όθεν ρίπτοντες εις αυτόν ολίγον ψωμίον, έλεγον. Λάβε γέρων το ψωμί αυτό και φάγε.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)