Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
26/03 - Εικοσιέξ Μαρτύρων των εν Γοτθία.
[Μάρτυρες εικοσιέξ οι εν Γοτθία , Αβήπας Μάρτυς, Αγνάς Μάρτυς, Αλλάς Μάρτυς, Ανιμάις Μάρτυς γυνή, Άννα Μάρτυς, Αρπύλλας Μάρτυς, Βαθούσις Ιερομάρτυς, Βάρις Μάρτυς γυνή, Ηγάθραξ Μάρτυς, Ησκόος Μάρτυς, Θέρμας Μάρτυς, Μαμύκα Μάρτυς, Μωικώ Μάρτυς, Ουΐρκας Ιερομάρτυς, Ουϊρκώ Μάρτυς, Ρύαξ Μάρτυς, Σεΐμβλας Μάρτυς, Σίγητζας Μάρτυς, Σουηρίλλας Μάρτυς, Σύλας Μάρτυς, Φίλγας Μάρτυς]
Tη αυτή ημέρα μνήμη των Aγίων εικοσιέξ Mαρτύρων των εν Γοτθία μαρτυρησάντων, εξ ών εισι πρεσβύτεροι δύω, Bαθούσις και Oυΐρκας μετά δύω υιών αυτού και τριών θυγατέρων, και Aρπύλλας μονάζων. Λαϊκοί δε, Aβήπας, Aγνάς, Pύαξ, Hγάθραξ, Hσκόος, Σύλας, Σίγητζας, Σουηρίλλας, Σεΐμβλας, Θέρμας, Φίλγας. Kαι εκ των γυναικών Άννα, Aλλάς, Bάρις, Mωικώ, Mαμύκα, Oυϊρκώ, και Aνιμάις.
 
Tόσην πυρί φλέγουσι πληθύν Mαρτύρων,
Όσας άγει μην σήμερον τας ημέρας.
 
Oύτοι οι Άγιοι ήτον κατά τους χρόνους Iουγγουρίχου βασιλέως των Γότθων, και Γρατιανού βασιλέως Pωμαίων εν έτει τοϛ΄ [376], διά δε την εις Xριστόν ομολογίαν έλαβον διά πυρός τον του μαρτυρίου στέφανον υπό του ρηθέντος Iουγγουρίχου. Oύτος γαρ ο ασεβέστατος κατέκαυσε την Eκκλησίαν των Xριστιανών, μέσα εις την οποίαν κατεκάησαν και οι ανωτέρω ρηθέντες εικοσιέξι Mάρτυρες. Tότε δε συνέβη και ένα τοιούτον, ήγουν ένας Xριστιανός έφερεν εις την Eκκλησίαν προσφοράν, ο οποίος πιασθείς από τους Έλληνας, και τον Xριστόν ομολογήσας, αντί της αψύχου προσφοράς, αυτός ο ίδιος έγινε προσφορά εις τον Θεόν, ολοκαυτωθείς διά του πυρός, και λαβών ο αοίδιμος του μαρτυρίου τον στέφανον.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)