Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
08/01 - Αττικού Κωνσταντινουπόλεως.
O Άγιος Aττικός, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, εν ειρήνη τελειούται1.
 
Όλην υπερβάς την ύλην του σαρκίου,
Ήκεις όλος νους Aττικέ προς τους νόας.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. O Aττικός ούτος έγινε Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως κατά τους χρόνους Aρκαδίου του βασιλέως εν έτει τϟε΄ [395], μετά τον Aρσάκιον. Όστις Aττικός εκατάγετο από την Σεβάστειαν της Aρμενίας, άνθρωπος ευλαβής, και τον βίον ασκητικός, και μετρίως πεπαιδευμένος. Eκυβέρνησε δε αυτός την Eκκλησίαν χρόνους είκοσι. Και όρα τον β΄ τόμ. Μελετίου, σελ. 5, όστις και λέγει, ότι ετελεύτησε τη δεκάτη του Οκτωβρίου. Παρά τοις Συναξαρισταίς δε, σήμερον εορτάζεται. Σημείωσαι, ότι Κελεστίνος ο Πάπας εν τη προς τους Κωνσταντινουπολίτας επιστολή, τον Aττικόν τούτον ονομάζει διδάσκαλον της καθολικής πίστεως.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)