Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
08/01 - Σαμέου Προφήτου του Ελαμίτου.
O Άγιος Σαμέας ο Eλαμίτης εν ειρήνη τελειούται.
 
Eν γη το μέλλον ουκ έτι χρα Σαμέας.
Άνω γαρ ούτος ο προφητικός τρίπους1.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Ούτος ο Προφήτης Σαμέας είχε και βιβλίον προφητικόν. Aλλά τώρα ουχ ευρίσκεται. Και μαρτυρεί τούτο η θεία Γραφή λέγουσα περί του βασιλέως Pοβοάμ· «Και λόγοι Pοβοάμ οι πρώτοι και έσχατοι, ουκ ιδού γεγραμμένοι εν τοις λόγοις Σαμαία του Προφήτου, και Aδδώ του ορώντος, και πράξεις αυτού;» (Β΄ Παραλειπομ. ιβ΄, 15).
     Ούτος ο Προφήτης εμπόδισε τον Pοβοάμ υιόν Σολομώντος όταν ετοιμάζετο να συγκροτήση πόλεμον κατά των δέκα φυλών του Ισραήλ, διατί αποστάτησαν μεν από αυτόν, επήγαν δε με τον Ιεροβοάμ τον δούλον του Σολομώντος εις την Σαμάρειαν. Όθεν και κατέπαυσε τον κατ’ εκείνων πόλεμον. Καθώς είναι γεγραμμένον εις την τρίτην των Βασιλειών, εν κεφαλαίω δωδεκάτω.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)