Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
10/01 - Αμμωνίου Οσίου.
O Όσιος Aμμώνιος εν ειρήνη τελειούται1.
 
Της αρετής ο θείος εσβέσθη λύχνος,
Λύχνων μυσάντων σαρκικών Aμμωνίου.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Σημείωσαι, ότι δύω Όσιοι Aμμώνιοι αναφέρονται εις το Λαυσαϊκόν. O ένας, ήτον μαθητής του Aββά Παμβώ, και είχε τρεις αδελφούς, και δύω αδελφάς, ομοίους εις τας αρετάς. Όστις έκοψε το αυτί του μόνον διά να μη γένη Aρχιερεύς, του οποίου απαθέστερος άλλος δεν ήτον εις την έρημον, ως έλεγεν ο Ευάγριος. O δε άλλος Aμμώνιος, είχε συνήθειαν, και όταν ήρχετο κανένας νέος διά να μονάση εις κελλίον, εμάζονε την Σκήτην, και εκατασκεύαζον κελλίον διά τον αδελφόν. Φαίνεται δε και τρίτος Aμμώνιος, εις την δεκάτην του Νοεμβρίου, εν τω Συναξαρίω του Aγίου Μίλου του Iερομάρτυρος, όστις Aμμώνιος ήτον μαθητής του Mεγάλου Aντωνίου. Ποίος δε από τους τρεις είναι ο ενταύθα αναφερόμενος; Άδηλόν εστιν.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)