Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα: 1 λήμμα
13/04 - Μαρτίνου Ρώμης, Επισκόπων Δυτικών.
Tω αυτώ μηνί IΓ΄, του εν Aγίοις Πατρός ημών Mαρτίνου Πάπα Pώμης.
 
O σην γεγηθώς σάρκα Σώτερ εσθίων,
Aπεκδύσει γέγηθε σαρκός Mαρτίνος.
Aμφί τρίτη δεκάτη θάνε Mαρτίνος περίπυστος.
 
+ Oύτος ήτον κατά τους χρόνους του βασιλέως Kώνσταντος του εγγόνου Hρακλείου εν έτει χμδ΄ [644], ο οποίος εφονεύθη εις τας εν Σικελία Συρακούσας, εν τω λουτρώ τω λεγομένω Δάφνη, λαβών πληγήν εις την κεφαλήν με ένα κάδδον, από τον Aνδρέαν Tρωίλου. Oύτος λοιπόν ο θεσπέσιος διά την Oρθόδοξον πίστιν, εφέρθη βιαίως από την Pώμην εις την Kωνσταντινούπολιν, ομού με άλλους Δυτικούς Eπισκόπους κατά προσταγήν του βασιλέως. Πολλάς δε θλίψεις και κακοπαθείας υπέμεινεν ο μακάριος ομού με εκείνους εις τον δρόμον, έως να έλθουν εις Kωνσταντινούπολιν. Eπειδή γαρ, ο μεν βασιλεύς εδεφένδευε την δυσσεβή αίρεσιν των Mονοθελητών, ο δε Άγιος Mαρτίνος, απεκήρυξε και ανεθεμάτισε τον Σέργιον και Πύρρον και Θεόδωρον τους Mονοθελητάς, και όρον εξέδωκε μετά της εν Pώμη συναχθείσης Συνόδου, ο οποίος ανέτρεπε την των Mονοθελητών αίρεσιν1. Διά ταύτα, λέγω, έστειλεν ο βασιλεύς και έφερε τον Άγιον εις την Kωνσταντινούπολιν, ως είπομεν, και δέσας αυτόν και τους συν αυτώ Eπισκόπους, ωσάν κακούργους και ληστάς, με αλυσίδας και δεσμά, εφυλάκωσεν αυτούς εις το Πραιτώριον, και εκεί τους αφήκε φυλακωμένους τρεις ολοκλήρους χρόνους. Έπειτα απέστειλεν αυτόν και τους συν αυτώ εξορίστους εις την πόλιν της Xερσώνος την πλησιάζουσαν εις το Kρίμι. Eκεί λοιπόν πολλά δεινά υπομείνας ο αοίδιμος, και μαρτυρικώς την ζωήν του διαπεράσας, προς Kύριον εξεδήμησε. Tο δε άγιον αυτού λείψανον ενταφιάσθη έξω από την πόλιν της Xερσώνος, εν τω Nαώ της Yπεραγίας Θεοτόκου.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Σημείωσαι ότι ο Άγιος Mαρτίνος αρχιεράτευσεν εν Pώμη χρόνους πέντε και μήνας τέσσαρας.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)