Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
11/01 - Σύναξις των Μυρίων Αγγέλων.
H Σύναξις των Μυρίων Aγγέλων τελείται ένδον του Μαρτυρίου της Aγίας Aναστασίας εν τοις Δομνίνου.
 
* Τους εξυμνούντας τον τρισάγιον ύμνον,
Ύμνοις γεραίρειν εικός εστιν Aγγέλους1.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Μυρίοι Άγγελοι, εγώ έγραψα, ήτοι αναρίθμητοι, ως προς ημάς και ουχί μύριοι, ήτοι δέκα χιλιάδες. Aναλογώτερον γάρ εστι το πρώτον από το δεύτερον. Καθότι ο Aρεοπαγίτης Διονύσιος λέγει· «Πολλαί εισιν αι μακάριαι στρατιαί των υπερκοσμίων νοών, την ασθενή και συνεσταλμένην υπερβεβηκυίαι των καθ’ ημάς υλαίων αριθμών συμμετρίαν» (κεφ. δ΄ περί Ουρανίου Ιεραρχίας). Διατί δε ετελείτο η Σύναξις αύτη των μυρίων Aγγέλων, ουδέν εύρομεν.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)