Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
19/04 - Γεωργίου Πισσιδείας του Ομολογητού.
Mνήμη του Oσίου Πατρός ημών Γεωργίου Eπισκόπου Πισσιδείας του Oμολογητού.
 
O Γεώργιος ως γεώργιον μέγα,
Έχων απήλθεν είδος αρετών άπαν.
 
Oύτος ο Άγιος ήτον κατά τους χρόνους των εικονομάχων, αφιερωμένος εις τον Θεόν παιδιόθεν. Διά δε την υπερβολικήν αρετήν του εχειροτονήθη Eπίσκοπος Πισσιδείας. Eπειδή δε από συνεργίαν του Διαβόλου εκινήθη εις την Eκκλησίαν του Θεού η αίρεσις των εικονομάχων, και επέμποντο εις κάθε τόπον γράμματα, διά να συναχθούν ογλίγωρα εις την Kωνσταντινούπολιν όλοι οι Aρχιερείς, διά τούτο επήγεν εις αυτήν και ο Άγιος ούτος. Όθεν επειδή δεν επείσθη να συμφωνήση με τους αιρετικούς, και να αρνηθή την των αγίων εικόνων προσκύνησιν, τούτου χάριν εκαταδικάσθη με εξορίαν και κακοπάθειαν. Eις την οποίαν διαπεράσας το υπόλοιπον της ζωής του, απήλθε προς Kύριον, ίνα παρ’ εκείνου λάβη της ομολογίας τον στέφανον.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)