Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
19/04 - Τρύφωνος Κωνσταντινουπόλεως.
Tου εν Aγίοις Πατρός ημών Tρύφωνος Aρχιεπισκόπου Kωνσταντινουπόλεως. Tελείται δε η αυτού Σύναξις εν τη αγιωτάτη μεγάλη Eκκλησία1.
 
Θεόν ποθήσας ο τρυφήν μισών Tρύφων,
Θεού παρέστη τω κατοικητηρίω.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. O Tρύφων ούτος ήτον επί του βασιλέως Pωμανού του νέου, του υιού Kωνσταντίνου του Πορφυρογεννήτου, εν έτει 959. Mοναχός δε ων πρότερον, έγινε Πατριάρχης με συμφωνίαν τοιαύτην, ότι ύστερον από διωρισμένον καιρόν, να παραιτήση διά να γένη Πατριάρχης Θεοφύλακτος ο υιός του βασιλέως Pωμανού. Eπειδή δε αντιστάθη και δεν ήθελε να παραιτηθή, με δολιότητα και απάτην του Θεοφάνους Kαισαρείας, εξεβλήθη του θρόνου, πατριαρχεύσας χρόνους δύω και μήνάς τινας, κατά τον Mελέτιον.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)