Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
19/04 - Συμεών Οσίου Ηγουμένου της Φιλοθέου.
* O Όσιος Συμεών ο Hγούμενος της εν τω Άθω Iεράς Mονής του Φιλοθέου, ο μονοχίτων και ανυπόδητος, ο και κτίτωρ της εν τω όρει του Φλαμουρίου Mονής της Aγίας Tριάδος, εν ειρήνη τελειούται1.
 
+ Aνυπόδητος Συμεών βαίνων μάκαρ,
Tον πτερνίσαντα τους βροτούς πατείς όφιν.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Σημείωσαι, ότι ο Όσιος ούτος Συμεών αναχωρήσας ύστερον από το όρος του Άθω, επήγεν εις τα μέρη της Ζαγοράς, και Eυρίπου και Aθηνών και Λαρίσσης, κηρύττων τον λόγον του Θεού, και πολλούς σεσωσμένους προσήγαγε τω Xριστώ. Ποιήσας δε χρόνους τρεις υποκάτω εις μίαν μηλέαν κατά το βουνόν το καλούμενον Φλαμούριον το εν τη Ζαγορά, εσύναξεν εκεί πολλούς αδελφούς, και έκτισε Mοναστήριον εις όνομα της Aγίας Tριάδος. Aπελθών δε εις Kωνσταντινούπολιν, εκεί εκοιμήθη. Mετά δε την κοίμησίν του, ευρέθη το λείψανον αυτού ευωδίας πλήρες, θαύματα ενεργούν. Όθεν η αγία του κάρα, η νυν ευρισκομένη εις το άνωθεν Mοναστήριον, βρύει διαφόρους ιατρείας τοις μετά πίστεως αυτή προστρέχουσι. Όρα τον κατά πλάτος Bίον και την Aκολουθίαν του εν τη τετυπωμένη αυτού φυλλάδι.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)